Komplexní
pozemkové služby

Jednoduché
pozemkové úpravy

Geometrické
plány

Speciální
geodetické práce

Práce
se systémy GPS

Komplexní pozemkové služby

Komplexní pozemkové úpravy se stávají v posledních letech převažující činností naší firmy, v tomto oboru působíme na celém území České republiky a máme rozpracováno celkem …. Katastrálních území, dokončeno zápisem do katastru nemovitostí je celkem …. , v …. okresech. Veškeré tyto činnosti provádějí odborně erudovaní pracovníci s dlouholetými zkušenostmi a praxí. Pro navazující činnosti firma spolupracuje s řadou dalších odborníků (v oblasti urbanistiky, ekologie, územního plánování, projektantů dopravních a vodních staveb). Pro všechny projekty používáme standartně jako podpůrné prostředky výstupy z digitální fotogrammetrie (ortofotomapa, digitální model terénu).

Jednoduché pozemkové úpravy

Pro zpracování jednoduché pozemkové úpravy platí v podstatě stejná pravidla jako u úpravy komplexní, používá se však především jako nástroj rekonstrukce přídělů v katastrálních územích, kde z historických důvodů nebylo dokončeno přídělové řízení, nebo se dokumentace přídělového řízení nedochovala či je tak poškozena že je částečně nebo zcela nečitelná, nebo evidence Katastru nemovitostí neumožňuje identifikaci původních přídělů či určení výměr pozemků. Jednoduchou pozemkovou úpravou lze též provést upřesnění původních přídělů, jejich projednání s vlastníky, vytyčení a převod ze zjednodušené evidence do evidence katastru nemovitosti s jednoznačně identifikovatelnými hranicemi pozemků, ať formou geometrického plánu nebo digitální katastrální mapy. Jako velice efektivní se jeví zpracování jednoduché pozemkové úpravy pro rekonstrukci přídělů a převod do evidence katastru nemovitostí s následným zpracování komplexní pozemkové úpravy, která umožní nejen uspořádání vlastnických vztahů.

Geometrické plány

V oblasti klasické geodézie do níž lze zahrnout zpracování geometrických plánů na oddělení pozemků, zaměření stavby pro kolaudaci, vytyčení hranic pozemků ať zjednodušené evidence nebo evidence Katastru nemovitostí a další, jsme schopni nabídnou nejen jejich dodávku. Nabízíme zároveň veškeré činnosti související (sepsání kupních či darovacích smluv, smluv omezujících vlastnictví – věcná břemena včetně prací se zápisem do katastru nemovitostí), ale i případný poradenský servis v geodézii a katastru nemovitostí. Samozřejmostí je dodržování veškerých zákonných norem a postupů, které zabezpečí právní jistoty našich zákazníků, plynoucí z námi dodaných podkladů.

Speciální geodetické práce

Do oblasti speciálních geodetických prací prováděných naší firmou lze zařadit práce pro investiční výstavbu, jako je polohové a výškové zaměření liniových staveb nebo podkladů pro investiční výstavbu, zaměřování inženýrských sítí včetně vypracování zákonné dokumentace. Technologické vybavení naší firmy umožňuje i dodávku rozsáhlého zaměřování stavebních objektů bez odraznou technologií umožňující např. dokumentovat skutečné provedení stavby ve 3D.

Práce se systémy GPS

Plné využití systému GPS umožnilo především zavedení služby CZEPOS jehož síť referenčních stanic umožňuje měření a vytyčování v reálném čase, což přináší do oboru geodézie zcela novou dimenzi. Naše firma vlastní 4 přijímače firmy TRIMBLE, což ve spojení s robotizovanou totální stanicí (one man) umožňuje dodávky geodetických prací bez ohledu na stávající bodové pole i členitost a zarostlost terénu v potřebných termínech a prvotřídní kvalitě.

Kontaktní údaje

GEO Hrubý spol. s r.o.

Doudlevecká 730/26
301 00 Plzeň

Telefon
+420 377 237 544

Mobil
+420 603 887 860

Email
geo@geo.cz

GPS
49.7390747N, 13.3794347E

Pošlete nám Email

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.
GEO Krubý prodejna a kancelář Plzeň