Komplexní pozemkové služby

 
 
 

Komplexní pozemkové úpravy

 
Komplexní pozemkové úpravy se stávají v posledních letech převažující činností naší firmy, v tomto oboru působíme na celém území České republiky a máme rozpracováno celkem .... Katastrálních území, dokončeno zápisem do katastru nemovitostí je celkem .... , v .... okresech.

Veškeré tyto činnosti provádějí odborně erudovaní pracovníci s dlouholetými zkušenostmi a praxí. Pro navazující činnosti firma spolupracuje s řadou dalších odborníků (v oblasti urbanistiky, ekologie, územního plánování, projektantů dopravních a vodních staveb). Pro všechny projekty používáme standartně jako podpůrné prostředky výstupy z digitální fotogrammetrie (ortofotomapa, digitální model terénu).

Celý proces zpracování komplexní nebo jednoduché pozemkové úpravy (KPÚ, JPÚ) jsme schopni z hlediska materiálních i lidských zdrojů zpracovat samostatně, nebo ve spolupráci s řadou osvědčených a dlouholetých subdodavatelů, na jejichž výběr klademe mimořádný důraz.
  • zpracování podkladů pro KPÚ (vektorizace map, přípravné a průzkumové činnosti)
  • přípravné geodetické práce (obnova PPBP, zaměření skutečného stavu)
  • projektové práce a zpracování návrhu společných zařízení (včetně činností úředně oprávněného projektanta)
  • návrh nového uspořádání pozemků včetně projednání
  • závěrečné geodetické práce pro zápis KPÚ do Katastru nemovitostí ať formou Digitální katastrální mapy nebo Geometrického plánu včetně vytyčení hranic nových pozemků a jejich předání vlastníkům