Jednoduché pozemkové úpravy

 
 
 

Jednoduché pozemkové úpravy

 
Pro zpracování jednoduché pozemkové úpravy platí v podstatě stejná pravidla jako u úpravy komplexní, používá se však především jako nástroj rekonstrukce přídělů v katastrálních územích, kde z historických důvodů nebylo dokončeno přídělové řízení, nebo se dokumentace přídělového řízení nedochovala či je tak poškozena že je částečně nebo zcela nečitelná, nebo evidence Katastru nemovitostí neumožňuje identifikaci původních přídělů či určení výměr pozemků.

Jednoduchou pozemkovou úpravou lze též provést upřesnění původních přídělů, jejich projednání s vlastníky, vytyčení a převod ze zjednodušené evidence do evidence katastru nemovitosti s jednoznačně identifikovatelnými hranicemi pozemků, ať formou geometrického plánu nebo digitální katastrální mapy.

Jako velice efektivní se jeví zpracování jednoduché pozemkové úpravy pro rekonstrukci přídělů a převod do evidence katastru nemovitostí s následným zpracování komplexní pozemkové úpravy, která umožní nejen uspořádání vlastnických vztahů , ale i ekologickou stabilizaci území i při jejím intenzivním zemědělském využití, včetně jejího využití pro rekreaci a volný čas.